Leerlingenfacturatie

KOSTELOOS BASISONDERWIJS 

Het basisonderwijs in Vlaanderen is kosteloos. De wet stelt dat scholen geen inschrijvingsgeld mogen vragen en dat ze voorzien in alle noodzakelijkheden om de eindtermen of ontwikkelingsdoelen te behalen. Om die reden voorziet de school zelf in alle hand- en werkboeken en in schrijfgerei. 

 

OUDERBIJDRAGEN

Kosten als drankjes, soep en warme maaltijd, een tijdschrift en een uitstap worden echter wel aangerekend. Voor de kosten van de uitstappen werd voor kleuter- en lagere school evenwel een maximumfactuur in het leven geroepen. We zien erop toe dat we deze wettelijk vastgelegde bedragen niet overschrijden. 

Heden bedragen de maxima:

  • € 45 per jaar voor eendaagse uitstappen in het kleuteronderwijs
  • € 85 per jaar voor eendaagse uitstappen in het lager onderwijs
  • € 425 gespreid over de volledige duur van de lagere school voor meerdaagse uitstappen

 

SCHOOLREKENING

Alle kosten verschijnen maandelijks op de schoolrekening, d.i. een factuur per kind. Betaling ontvangen we bij voorkeur via overschrijving en binnen een termijn van 14 dagen. Wie toch nog contant wil betalen, kan tijdens de schooluren terecht op het secretariaat van de school. Ouders die met financiële problemen kampen, kunnen terecht bij de directie, met wie ze afspraken maken over een aangepast betalingsplan. Discretie is daarbij verzekerd. 

 

OPENSTAANDE FACTUREN

Rekeningen die geheel of gedeeltelijk onbetaald blijven, worden op deze wijze opgevolgd: 

  1. schriftelijke herinnering van de openstaande rekening bij de schoolrekening van de volgende maand (via de leerling, bij het begin van de volgende maand)
  2. telefoontje na het verstrijken van de betalingstermijn van de tweede schoolrekening (helft van de volgende maand)
  3. uitnodiging tot een persoonlijk gesprek voor het opstellen van een afbetalingsplan bij uitblijven van de betaling
  4. verzending van een aangetekende ingebrekestelling, waarna de school maximaal de wettelijke intrestvoet kan aanrekenen op het verschuldigde bedrag. 

 

We streven naar een constructieve oplossing, bijvoorbeeld aan de hand van een afbetalingsplan. Aarzel niet om de school te contacteren!